Σύμφωνα με το αριθμ 156436/Ε2/16-11-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης παρατείνεται μέχρι τις 23-11-2020 και ώρα 15.00