ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π.Ε & Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

 

Γρεβενά,30-09-2015

 

Αρ. Πρωτ.: 3901

 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης»

Τ.Κ. – Πόλη : 51100 Γρεβενά

Ιστοσελίδα : http://dide.gre.sch.gr

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πληροφορίες : Μπόλης Δημήτριος

 

Τηλέφωνο : 2462353148

FAX :             2462353161

 

Προς :

Τους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γρεβενών

(Διά των Διευθυντών των σχολείων τους)

 

ΚΟΙΝ:

1.Περιφερειακή Διεύθυνση  Π.Ε. και  Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

2. Τις Διευθύνσεις Δ.Ε. της Χώρας

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Παλαιοχωρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών».

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187/Α/30-09-1985).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015).
 3. Την αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση.
 4. Την αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ.
 5. Την αριθμ. Φ.361.22/146/Ε3/152229/29-09-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Θ.

 

Προκηρύσσει

 

την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Γυμνασίου Παλαιοχωρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών με θητεία έως 31/7/2017.

 

Καλεί

 

Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την 30η Σεπτεμβρίου 2015 έως και την 5η Οκτωβρίου 2015 για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του Ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

 

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
 3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
 5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
 6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6  του άρθρου 17 του ν. 4327/2015.
 8. Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός.

 

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης.

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας υποψηφίων που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων.

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθούν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το διευρυμένο οικείο ΠΥΣΔΕ οι αναμορφωμένοι πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας προκήρυξης, όπως ενημερώσουν, ενυπογράφως, τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ.Ε. Γρεβενών

 

 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Π.Ε. Γρεβενών

 

 

 

MSc Λιάμπας Θωμάς