ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π.Ε & Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Γρεβενά   22/05/2015

Αρ. Πρωτ.: 2130

 

 

 

Ταχ. Δ/νση      : Κ. Ταλιαδούρη Τέρμα

Διοικητήριο «Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ»

Τ.Κ. – Πόλη     : 51100 Γρεβενά

Ιστοσελίδα      : http://dide.gre.sch.gr

e-mail              :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πληροφορίες : Χρυσοστόμου Α.

Τηλέφωνο      : 2462353154

FAX               : 2462076161

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΣ:

Τους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γρεβενών

(Διά των Διευθυντών των σχολείων τους)

 

ΚΟΙΝ:

1.Περιφερειακή Διεύθυνση  Π.Ε. και  Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

2. Τις Διευθύνσεις Δ.Ε. της Χώρας

   

 

Θέμα :

«Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών».

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’)«Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 340/16-10-2002 τ.Β΄): «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 26, 27 και 29 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ.Α΄): «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»

4. Την με αριθμό Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων.

5. Την με αριθμό Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

6. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 και 28 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014 τ. Α΄)

 

7. Την με αριθμό Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-5-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.Π.ΑΙ.Θ. με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

8. Την με αριθμό Φ.361.22/31/81732/Ε2/21-5-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.Π.ΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση θέσεων διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων και εργαστηριακών  κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του  Ν.4327/2015 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα) συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και φάκελο υποψηφιότητας  στον οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων δικαιολογητικά και δήλωση προτίμησης έως τριών (3) σχολικών μονάδων (κατά σειρά προτίμησης), από την 28η Μαΐου 2015 έως και την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015.

 

Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας (ήτοι έως και την 5η Ιουνίου 2015).

 

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του Ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

 

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
 3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
 5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
 6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6  του άρθρου 17 του ν. 4327/2015.
 8. Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός.

 

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης.

Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας υποψηφίων ανά σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων.

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθούν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το διευρυμένο οικείο ΠΥΣΔΕ οι αναμορφωμένοι πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας προκήρυξης, όπως ενημερώσουν, ενυπογράφως, τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ.Ε. Γρεβενών.

Ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

MSc Λιάμπας  Θωμάς

 

Συνημμένα:

 1. Πρότυπο Αίτησης υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
 2. Η με αριθμό Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 Εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
 3. Η με αριθμό Φ.361.22/31/81732/Ε2/21-5-2015 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.Π.ΑΙ.Θ
 4. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986